Polsbeschermers logo

Contact en Privacy


Polsbeschermers

Polsbeschermers.nl

Postbus 29
6573 ZG Beek-Ubbergen
Tel: 085-2738004
contact(at)polsbeschermers.nl

Creditcard houder mc-pocket

CYES SHOPS

Polsbeschermers.nl van Play Trend Cyes nationaal en internationaal online actief met sport protectoren, wintersport, hotpacks warmtekussens, game gear, the original Powerball en meer veel meer.

Wintersport snowboard website

Wintersport

Polsbeschermers voorkomen leed en ergernis en niet alleen bij snowboarden, ook bij schaatsen en inline-skate. Rugbeschermers, protectie vesten, helmen en overige protectoren helpen ook blessures te voorkomen.


Voor vragen over Polsbeschermers neem contact met ons op, impressum

CYES
Postadres NL:
Postbus 29
6573 ZG Beek-Ubbergen
Tel: 085-2738004
Bouwkamp 6
6576 JX Ooij
Voor bezoek, afhalen, passen en demo het Adres hieronder net over de grens in Duitsland
E-mail: contact@polsbeschermers.nl
Internet: polsbeschermers.nl BTW-nummer: NL111661092B01
KVK nummer 10039954

Afhaal / Demo adres Duitsland, net over de grens bij Nijmegen:
Op afspraak te bezoeken:
Schmelendriss 41
47559 Kranenburg
Tel: 0049(0)2821980291

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform) op https://ec.europa.eu/odr/
De verantwoordelijke is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Verantwoordelijke inhoud: PlayTrend Tel: 085-2738004 E-mail: play@playtrend.eu

Juridische informatie over de Web-pagina

Alle teksten, foto's en overige gepubliceerde informatie zijn onderworpen aan het auteursrecht van de aanbieder, voorzover er geen derden met intellectuele-eigendomsrechten zijn. In alle gevallen is een reproductie, distributie of publieke openbaring alleen in het geval van een niet-overdraagbaar en herroepbare toestemming van de aanbieder toegestaan.


Voor alle via een kruisverwijzing (link) verbonden webinhoud accepteert de aanbieder geen verantwoordelijkheid, opdat het hierbij niet om eigen inhoud gaat. De gelinkte pagina's worden op illegale inhoud gecontroleerd, op het tijdstip van de verlinking waren deze niet herkenbaar. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn zij die deze sites exploiteren. De aanbieder heeft hiervoor geen algemeen toezicht en verificatie plicht. Blijkt dat schending van het recht plaatsvind wordt de corresponderende link onmiddelijk verwijderd.

Polsbeschermer Privacyverklaring:

Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn hierbij alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is genoemde persoon en bedrijf uit eerder hierboven genoemde impressum en contact.
De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of aanvragen die u naar de verwerkingsverantwoordelijke stuurt) gebruik van SSL- en TLS-versleuteling. U kunt een vergrendelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.
Verder nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Gegevensverzameling bij het bezoek aan onze website

Bij louter informatief gebruik van onze website, dus wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website zo optimaal mogelijk voor u weer te geven, zo ook verbeteren en evalueren van deze:

 • Welke website van ons u bezoekt
 • Datum en tijd van het bezoek
 • Verzonden gegevensvolume in bytes
 • Vanaf welke internetpagina u op de website terecht bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt scherm formaat en resolutie
 • Gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd)

De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Deze gegevens worden niet doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden. Wij behouden ons evenwel het recht voor de serverlog bestanden achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen zijn die op onwettig gebruik duiden, IP adressen waarbij die aanwijzingen concreet zijn, kunnen door ons doorgegeven worden aan instanties die zich bezighouden met beveiliging.

Gegevensverzameling bij het bezoek aan één van onze Webshops.

Hier is de privacyverklaring van de webshops zelf van toepassing.

Contactopname

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier, telefonisch of e-mail), dan worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens er bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde technische administratie opgeslagen en gebruikt. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Neemt u contact op om een overeenkomst te sluiten, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Uw gegevens worden na het afsluiten van uw aanvraag gewist. Dit gebeurt wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak definitief is geregeld en op voorwaarde dat er geen wettelijke registratieverplichtingen van toepassing zijn.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
De duur van bewaring van Serverlogbestanden en hun Backups maximaal 3 maanden. Bij calamiteiten langer ter voorkoming fraude, ook behouden we ons het recht voor e.a. over te dragen aan betreffende autoriteiten en organisaties ten behoeve opsporing en bewijslast, hier gelden de wettelijke juridische bewaar termijnen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn en/of bij bestrijding van fraude.

Overige websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Websites van derden worden geacht zelf een privacyverklaring te hebben die u aldaar kunt lezen.

Rechten van de betrokkene

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Waarbij volgende artikelen van toepassing kunnen zijn:

 • Recht van inzage overeenkomstig artikel 15, AVG;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16, AVG;
 • Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17, AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18, AVG;
 • Recht op kennisgeving overeenkomstig artikel 19, AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, AVG;
 • Recht om toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77, AVG.

 RECHT VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN ONS HOGERE GERECHTVAARDIGD BELANG VERWERKEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM, VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN, BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST. MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING VAN GEGEVENS, WANNEER WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING.

MAAKT U GEBRUIK VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, DAN STAKEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DEZE DOELEINDEN.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd